Bezeichnung  Mieter  Vertrag bis
 Parzelle A1  WCs & Stapler  unbefristet
 Parzelle A2  Kerscher  März 2018
 Parzelle A3  Inframo  unbefristet 
 Parzelle A4  Kollmann  März 2018
 Parzelle A5  Emil Aleksandrow  
 Parzelle A6  Kerscher  
 Parzelle A7  Herbert Lehner  unbefristet
 Parzelle A8  Weberei Hechtl  unbefristet
 Parzelle A9    
 Parzelle A10  Zinnecker   März 2018